CHOI / SANCHEZ
T-Car T-Inn Avg HR
10 12 0.833 3
SEO / BLOMDAHL
T-Car T-Inn Avg HR
16 11 1.454 4
CHOI / SANCHEZ Inn SEO / BLOMDAHL
Car T-Car Inn Car T-Car
Set 1
0 0 1 3 3
0 0 2 0 3
1 1 3 4 7
1 2 4 4 11
1 3 5 2 13
3 6 6 0 13
1 7 7 1 14
1 8 8 0 14
0 8 9 0 14
0 8 10 0 14
1 9 11 2 16
1 10 12 -